Có 1 kết quả:

dāo yú

1/1

dāo yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tapertail anchovy (Coilia ectenes)
(2) various species of cutlassfish
(3) saury

Một số bài thơ có sử dụng