Có 1 kết quả:

Diāo fān dōu

1/1

Diāo fān dōu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Diophantus of Alexandria (3rd century AD), Greek mathematician