Có 1 kết quả:

diāo nàn

1/1

diāo nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be hard on sb
(2) to deliberately make things difficult