Có 1 kết quả:

fēn bù tú

1/1

fēn bù tú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scatter diagram
(2) distribution chart
(3) histogram