Có 1 kết quả:

fēn bù shì huán jìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

distributed environment (computing)