Có 1 kết quả:

fēn guāng

1/1

fēn guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

diffraction (of light)

Một số bài thơ có sử dụng