Có 1 kết quả:

fēn bāo

1/1

fēn bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to subcontract