Có 1 kết quả:

fēn zǐ zá jiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

molecular hybridization