Có 1 kết quả:

fēn céng

1/1

fēn céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lamination
(2) layering
(3) stratification
(4) delamination