Có 1 kết quả:

fēn pī

1/1

fēn pī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to do sth in batches or groups