Có 1 kết quả:

fēn tān

1/1

fēn tān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to share (costs, responsibilities)
(2) to apportion