Có 1 kết quả:

fēn tān ㄈㄣ ㄊㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to share (costs, responsibilities)
(2) to apportion