Có 1 kết quả:

fēn sàn zhù yì lì

1/1

fēn sàn zhù yì lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to distract
(2) to divert the attention