Có 1 kết quả:

fēn huì

1/1

fēn huì

phồn thể

Từ điển phổ thông

chi nhánh

Từ điển Trung-Anh

branch