Có 1 kết quả:

fēn xī chǔ lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to parse
(2) analysis processing
(3) to analyze and treat