Có 1 kết quả:

fēn bù zhòu

1/1

fēn bù zhòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) step by step
(2) one step at a time