Có 1 kết quả:

fēn duàn ㄈㄣ ㄉㄨㄢˋ

1/1

fēn duàn ㄈㄣ ㄉㄨㄢˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

segment