Có 1 kết quả:

fēn duàn

1/1

fēn duàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

segment