Có 1 kết quả:

fēn mì wù

1/1

fēn mì wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

secretion