Có 1 kết quả:

fēn gěi

1/1

fēn gěi

phồn thể

Từ điển phổ thông

phân cấp

Từ điển Trung-Anh

to divide (and give to others)