Có 1 kết quả:

fēn sè

1/1

fēn sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

color separation

Một số bài thơ có sử dụng