Có 1 kết quả:

fēn hào

1/1

fēn hào

phồn thể

Từ điển phổ thông

dấu chẩm phảy

Từ điển Trung-Anh

semicolon (punct.)