Có 1 kết quả:

fēn bù

1/1

fēn bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) branch
(2) subsection
(3) to subdivide