Có 1 kết quả:

fēn qián

1/1

fēn qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cent
(2) penny