Có 1 kết quả:

fēn yè

1/1

fēn yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tab window (in a web browser etc)
(2) paging
(3) pagination
(4) page break (computing)