Có 1 kết quả:

qiē xiāo

1/1

qiē xiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cut
(2) cutting
(3) machining