Có 1 kết quả:

qiē xiàng

1/1

qiē xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tangent direction