Có 1 kết quả:

qiē xiàng lì

1/1

qiē xiàng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tangential force