Có 1 kết quả:

qiē xiàng sù dù

1/1

qiē xiàng sù dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tangential velocity