Có 1 kết quả:

qiē xiàng liàng

1/1

qiē xiàng liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tangent vector