Có 1 kết quả:

qiè shí kě xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

feasible