Có 1 kết quả:

Qiē ní

1/1

Qiē ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Cheney (name)
(2) Richard B. "Dick" Cheney (1941-), US Republican politician, vice-president 2001-2008