Có 1 kết quả:

qiē chéng

1/1

qiē chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cut up (into pieces)
(2) to slice
(3) to carve
(4) to dice
(5) to shred