Có 1 kết quả:

qiē chéng kuài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to cut into cubes
(2) to dice (vegetable)