Có 1 kết quả:

qiē chéng sī

1/1

qiē chéng sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to grate
(2) to shred (vegetable)