Có 1 kết quả:

qiē duàn

1/1

qiē duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cut off
(2) to sever

Một số bài thơ có sử dụng