Có 1 kết quả:

qiè fū zhī tòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) keenly felt pain
(2) bitter anguish