Có 1 kết quả:

qiè mài

1/1

qiè mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to feel sb's pulse