Có 1 kết quả:

qiè shēn

1/1

qiè shēn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thiết thân, không thể thiếu

Từ điển Trung-Anh

(1) direct
(2) concerning oneself
(3) personal

Một số bài thơ có sử dụng