Có 1 kết quả:

qiē chú

1/1

qiē chú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to excise
(2) to cut out (a tumor)