Có 1 kết quả:

Yì yǔ

1/1

Yì yǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Kariba or Kariwa, Japanese name
(2) Kariwa, site of Japanese nuclear power plant near Niigata 新潟