Có 1 kết quả:

xíng wǎng

1/1

xíng wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) legal net
(2) the long arm of the law