Có 1 kết quả:

xíng fá

1/1

xíng fá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sentence
(2) penalty
(3) punishment