Có 1 kết quả:

huá zi

1/1

huá zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

small row-boat