Có 1 kết quả:

Liè biè jié fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lebedev or Lebedyev (Russian name)