Có 1 kết quả:

Liè níng

1/1

Liè níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924), Russian revolutionary leader