Có 1 kết quả:

liè shì wēn biāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Réaumur temperature scale