Có 1 kết quả:

liè chē zhǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) conductor
(2) train manager