Có 1 kết quả:

liè duì

1/1

liè duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

in formation (military)