Có 1 kết quả:

gāng zhèng bù ē

1/1

Từ điển Trung-Anh

upright and plainspoken