Có 1 kết quả:

gāng yì

1/1

gāng yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) resolute
(2) steadfast
(3) stalwart