Có 1 kết quả:

chuāng shāng hòu yā lì wěn luàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

post-traumatic stress disorder PTSD